ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ ONLINE AANKOPEN

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED

De e-commerce website van Mega Home Market (handelsnaam), thans Piritex een besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Polostraat 35. Zij is ingeschreven in het KBO-register met BTW-nummer BE 0448626978, Email: info@megahomemarket.com, telefoon +32 (0) 3677 26 68 heee. De exploitatieadres is Polostraat 35, 2060 Antwerpen. Het magazijn is gevestigd op Dijkstraat 1A, 2630 Aartselaar. Biedt haar Klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mega Home Market moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mega Home Market aanvaard zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor aankopen in de fysieke winkel te Polostraat 35, 2060 Antwerpen. Voor de aankopen in de winkel gelden de algemene voorwaarden zoals opgenomen in de bestelbon gekregen in de winkel.

Het gebruik van de website www.megahomemarket.com en elke aankoop op de site impliceert dat de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt. Een bestelling wordt daarbij pas bevestigd nadat de Klant de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaard.

Artikel 2 – BETALING EN PRIJZEN

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in euro (€) en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten, niet de extra service montage en niet de extra service ladderlift. Deze worden desgevallend apart aangerekend. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Indien voor de leverings- of afhalingsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

Mega Home Market houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. De prijs die op de dag van de aankoop op de website of het medium staat is de geldige prijs. Mega Home Market is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de prijs of beschrijving. Bij eventuele fouten wordt de klant onmiddellijk na de aankoop op de hoogte gebracht.

De producten blijven de eigendom van Mega Home Market tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. Mega Home Market stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. De producten blijven de eigendom van Mega Home Market tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant.

De doorgehaalde prijzen zijn ofwel prijzen aangeraden door de leverancier ofwel de prijs voor promotie. De prijzen in de fysieke winkel kunnen afwijken van de online prijzen. Mega Home Market houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Mega Home Market is niet aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met Bancontact, PayPal, Creditcard, KBC/CBC Payment Button en Belfius Direct Net. Mega Home Market kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website.

In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt zijn om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Voor de afhandeling van de online betaling werkt Mega Home Market samen met Mollie. 

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

Mega Home Market is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Bij niet-betaling op de vervaldag worden de facturen van rechtswege en zonder een vereiste ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 50,00 en een wettelijke interest (consument) en intresten cfr. de wet van 02.08.2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties (onderneming) waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

Ingeval de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande verplichtingen ten aanzien van Mega Home Market te voldoen, kan Mega Home Market alle verdere leveringen van producten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd, inclusief de toegevoegde schadevergoedingen en verwijlintresten.

De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Mega Home Market, als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Artikel 3 – PRODUCTEN

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mega Home Market niet. De foto’s, teksten, afmetingen en details die het product beschrijven zijn in geen enkele omstandigheden bindend opzichtens Mega Home Market. Mega Home Market is in geen geval Aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mega Home Market. Mega Home Market kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Mega Home Market is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4 – BESTELLEN 

De producten en diensten worden te koop aangeboden via de website www.megahomemarket.com. De Klant ontvangt via email na de aankoop met een bevestiging van zijn bestelling waarin alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant. Zoals bovenaan deze pagina aangehaald zijn al deze voorwaarden geldig voor aankopen op de website www.megahomemarket.com.

Mega Home Market kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst bij de Leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de niet beschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten of diensten, zal Mega Home Market het nodige doen om de betaalde bedragen terug te storten.

Artikel 6 – LEVERING

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zijn leveringstermijnen informatief en vormen geen resultaatsverbintenis. De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt. Mega Home Market zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde producten op tijd te leveren. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot enige (schade)vergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Voor voorraadproducten geldt er meestal een leveringstermijn van 4 weken. Producten die niet op voorraad zijn of maatwerk verrichten kunnen duren tot 12 weken. Als een product of dienst niet binnen de leveringstermijn geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met Mega Home Market om de levering te laten verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Contact opnemen moet gebeuren via de telefoon of per mail naar info@megahomemarket.com.

Indien Mega Home Market de levering niet binnen voormelde aanvullende termijn levert, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te beëindigen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.

Indien de goederen niet in voorraad zijn, geldt de levertermijn van onze leverancier.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Mega Home Market. 

De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België, Nederland en Luxemburg. Mega Home Market kan de bestelling op splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail of per telefoon. Op de factuur worden ook de transportkosten en de BTW vermeld. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal de transporteur terug vertrekken. De Klant moet dan zelf contact opnemen met Mega Home Market om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant of opnieuw worden geleverd tegen extra leverkosten.

Afhankelijk van de grootte van uw aankoop worden aankopen opgesplitst in pakjesdienst. Kleine pakketten worden opgestuurd via de pakjesdienst en het kost € 9,90 per pakket. Grote pakketten worden opgestuurd via de pakjesdienst en het kost € 59,99 per pakket.  worden geleverd door onze meubeltransportdienst.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

Mega Home Market draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Artikel 7 – VERZAKINGSRECHT/RETOURS

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Mega Home Market. 

Retours worden aanvaard, wanneer verpakking niet geopend is. Wanneer je een aantal items of de hele bestelling retour stuurt zijn de retourkosten voor eigen rekening. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Mega Home Market zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen meedelen. De Klant dient hiervoor gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping. Dit formulier kan de Klant helemaal onderaan de algemene voorwaarden terugvinden.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Mega Home Market heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Mega Home Market of een gemachtigd transporteur. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, in zijn nieuwe oorspronkelijke staat samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Dit geldt ook voor de annulering van een bestelling voor deze geleverd werd. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Indien op dag 15 het product nog steeds niet is aangekomen, vervalt het herroepingrecht onmiddellijk. De retour moet verstuurd worden naar het adres van het magazijn dat vermeld staat in huidige voorwaarden. De directe kosten van het terugzenden van de goederen en/of de ophaalkosten komen voor rekening van de Klant.

De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de retour door Mega Home Market, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.

Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. Hiervoor dient de Klant een aangetekend schrijven te verzenden naar Mega Home Market, waarin zij vermelden dat zij willen afzien van de aankoop. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de annulering van de bestelling. Mega Home Market zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant, onder persoonlijk karakter vallen bijvoorbeeld zetels en stoelen die een andere kleur en opstelling hebben dan de beschikbare foto’s op de site. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen.
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Mega Home Market geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;(bijvoorbeeld maatwerk)
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Mega Home Market specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Mega Home Market zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

*Net zoals het onze verantwoording is dat het product onbeschadigd en schoon bij jou, de klant, aankomt, is het jouw verantwoording dat het retour gestuurde product ook onbeschadigd en schoon bij ons terug komt. Indien het artikel vuil en/of beschadigd bij ons retour komt zullen wij je 20% van de aankoopprijs, met een minimum van € 50,-, aanrekenen.

Moet ik betalen voor de retourkosten?

Ja, de retourkosten liggen bij jou als klant, tenzij de producten al zijn beschadigd bij ontvangst.
Het product dient compleet, ongebruikt en onbeschadigd te zijn.

Beschadigde of gebruikte producten worden niet vergoed.

Artikel 8 – GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze Klant geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Klant kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde product (non-conformiteit), voor zover de Klant deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het product.

 • gaat het Product defect binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, dan geldt het vermoeden dat het gebrek bestaat sinds de levering. Mega Home Market kan het tegendeel bewijzen.
 • wordt het defect van het Product meer dan zes (6) maanden na de levering vastgesteld, dan moet de Klant bewijzen dat het Product niet-conform was op het moment van de levering.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Mega Home Market zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 15 werkdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Mega Home Market staat overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van haar Klanten in voor de verborgen gebreken aan de door haar geleverde Producten. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Klant op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

 • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
 • schade veroorzaakt door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;
 • op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport;
 • producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht) en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door Mega Home Market).

De terugzending van een niet-conform of gebrekkig product (zowel zichtbare als verborgen gebreken) gebeurt steeds op risico van de Klant. De Klant die een product onterecht terug verzendt, zal zelf instaan voor de kosten.

Het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, plooivorming bij leder en stof, wijziging van hardheid van zitkussens en matrassen, alsook natuurlijke kenmerken  van hout, zoals (wind)barsten, noesten, vergroeiingen, knopen en het werken van hout voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit een technisch oogpunt niet te voorkomen is, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen, vormen normale eigenschappen van de verkochte goederen en tasten de overeenstemming met de verkoopovereenkomst niet aan. Deze lijst is niet limitatief.

Gebreken aan goederen die de Klant bij het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of redelijkerwijze moest kennen, bijvoorbeeld bij verkoop van solden- en toonzaalmodellen met prijsvermindering, tasten evenmin de overeenstemming met de verkoopovereenkomst en voorwaarden aan.

Mega Home Market is niet aansprakelijk voor fouten die geschieden tijdens het monteren van de producten door de Klant. Bij montagefout door de eigen dienst van Mega Home Market, staat Mega Home Market wel garant. Mega Home Market kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer ze onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product. In dat geval moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met Mega Home Market.

Artikel 9 – CONTACTGEGEVENS

Piritex BVBA met als handelsnaam Mega Home Market is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht volgens de Belgische wetgeving en gevestigd in België, met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Polostraat 35. Zij is ingeschreven in het KBO-register met BTW-nummer BE 0448626978, Email: info@megahomemarket.com, telefoon +32 (0)3 825 46 65. De exploitatieadres is Polostraat 35, 2060 Antwerpen. Het magazijn is gevestigd op Dijkstraat 1A, 2630 Aartselaar.

Artikel 10 – OVERMACHT

Indien Mega Home Market door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Mega Home Market niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Mega Home Market is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Artikel 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij Mega Home Market. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten etc. Het is de Klant ten strengste verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, behoudens voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Mega Home Market. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID

Mega Home Market kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook. Mega Home Market treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden waarnaar een link is opgenomen in de website.

Mega Home Market kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website www.megahomemarket.com, op alle sociale media of in onze folder.

Mega Home Market wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van www.megahomemarket.com.

Mega Home Market kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Mega Home Market aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Mega Home Market beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

Artikel 13 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Mega Home Market kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De Klanten zullen op adequate manier verwittigd worden van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, via de rubriek “Help & Contact” op de website van www.megahomemarket.com, of op een andere manier. De Klanten engageren zich om kennis te nemen van de wijzigingen, van zodra ze hiervan op de hoogte gebracht zijn. Elk gebruik van de Diensten, zoals beschreven in Artikel 2, nadat door Mega Home Market gecommuniceerd is over de gewijzigde Algemene Voorwaarden, veronderstelt de kennisname en onderschrijving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Mega Home Market behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal Mega Home Market elke belangrijke wijziging meedelen aan haar Klanten. De Klanten hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de lay-out of inhoud van de website van www.megahomemarket.com hun account te deactiveren.

Artikel 14 – NIETIGHEID

 

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de overeenkomst zal geenszins de invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Mega Home Market houdt geenszins een afstand van recht in.

Artikel 15 – KLACHTEN

Klantentevredenheid is een topprioriteit voor Mega Home Market en wij streven er elke dag naar om dit te verbeteren. Elke Klant van Mega Home Market met een vraag of klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met de winkel via de contactenformulier op onze website. Wij beantwoorden geen klachten via de telefoon of per e-mail.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Deze voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en verkoopovereenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Mega Home Market, of Verkoopovereenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 17 – PRIVACYBELEID

De verantwoordelijke voor de verwerking respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de correcte uitvoering van de verkoopovereenkomst, het verwerken van de bestelling. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de privacyverklaring die raadpleegbaar is via de Website.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mega Home Market, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Mega Home Market vindt privacy enorm belangrijk. Op geen enkele manier gaan wij uw persoonlijke informatie verkopen of doorspelen aan derden: gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Nieuwsbrieven worden enkel gestuurd na expliciete toestemming en kunnen ten allertijden worden uitgeschreven. Uw privé gegevens worden door ons enkel gebruikt om uw bestelling correct af te handelen.

Wij maken gebruik van tal van beveiligde systemen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen wanneer u een bestelling plaatst of gegevens inbrengt, verzendt of uw persoonlijke gegevens raadpleegt. Onze server is uitermate beveiligd met de nieuwste technologie.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wij gebruiken technische cookies om onze site te kunnen optimaliseren en u meer comfort te bieden zoals het automatisch invullen van formulieren.

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Mega Home Market houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Uw informatie wordt zeker en vast nooit verkocht of meegedeeld met derden. Enkel wanneer wij wettelijk hiertoe verplicht worden kan dit gebeuren.

Reviews achtergelaten door U kunnen verder gebruikt worden zonder vermelding van U naam of e-mailadressen voor commerciële doeleinden zoals gebruik van de reviews bij printadvertenties en ander sociale media.

Artikel 15 – BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

MODELFORMULIER

Modelformulier voor herroeping = dit formulier alleen invullen en aangetekend terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen

Aan Mega Home Market, 2140 Antwerpen, Polostraat 35

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen*:

Besteld op*/Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

* Doorhalen wat niet van toepassing is