Verklaring gegevensbescherming

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. De bescherming en het rechtmatig verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is daarom voor ons een belangrijk punt van zorg. Om u een overzicht te geven van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, willen wij u hier informeren over onze dataverzameling en datagebruik.

 1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de gegevensbeschermingsfunctionaris van de onderneming

Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens conform de General Protection Data Regulation (GDPR):

Piritex Bvba
Mega Home Market
Polostraat 35
2660 Antwerpen
Belgie
Telefoon: +32 (0)3 677 26 68
E-mail: info@megahomemarket.com
Webseite: www.megahomemarket.com

(hierna ook ‘Mega Home Market’, ‘wij’ of ‘ons’).

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op:info@megahomemarket.com

 1. Doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en gerechtvaardigde belangen van ons of van derden, ontvangers of categorieën ontvangers, en bewaarperiode – algemene informatie

2.1 Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens in de zin van de GDPR zijn individuele gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonsgegevens van de gebruikers die in het kader van dit onlineaanbod worden verwerkt, omvatten in het bijzonder

 • Uw naam, uw adres, uw geboortedatum, uw e-mailadres en uw telefoonnummer, uw gebruikersnaam en uw versleutelde wachtwoord voor het klantenaccount,
 • de producten die u heeft gekocht, de gebruikte diensten, betalingsinformatie (bijvoorbeeld bankgegevens, betalingsgeschiedenis),
 • uw gegevens die voortkomen uit het gebruik van onze webpagina en ons online aanbod.

2.2 Doelen van de verwerking

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens, voor zover dit nodig is om een functionele website en de inhoud ervan te kunnen bieden en om uw bestelling te verwerken of om verdere diensten te verlenen, om contactaanvragen te beantwoorden, bereikmeting en marketing, alsmede voor mogelijke veiligheidsmaatregelen.

2.3 Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Overeenkomstig art. 13 van de GDPR informeren wij u hierbij over de rechtsgrondslag voor de door ons uitgevoerde gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet afzonderlijk is vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, wordt de verwerking voor een of meer van de hieronder vermelde doeleinden uitgevoerd op basis van de wettelijke voorschriften die in elk afzonderlijk geval zijn vermeld:

 • Uitvoering van onze diensten (in het bijzonder voor de uitvoering van contracten) of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, op uw verzoek (art. 6 par. 1 sub b van de GDPR),
 • Nakoming van een wettelijke verplichting die op ons rust (art. 6 par. 1 sub c van de GDPR),
 • Bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden (art. 6, par. 1 sub f van de GDPR),

of, indien u ons uw toestemming heeft gegeven, op basis van deze toestemming (art. 6 par. 1 sub a en art. 7 sub f van de GDPR).

2.4 Verspreiding van uw gegevens

Voor de verwerking van uw aanvraag en uw bestellingen kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan andere verbonden ondernemingen binnen de Mega Home Market-ondernemingsgroep of aan derden, ook buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER).

Uw gegevens zullen door ons worden doorgegeven in de volgende gevallen en op basis van de wettelijke toestemming die in elk geval wordt vermeld:

 • indien voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 par. 1 sub b van de GDPR overdracht van de gegevens aan derden of aan ons gelieerde ondernemingen noodzakelijk is; hieronder vallen bijvoorbeeld ook gegevensoverdrachten aan betalingsdienstaanbieders, transporteurs, logistieke ondernemingen en leveranciers indien zij u rechtstreeks van dienst zijn,
 • u heeft ingestemd met de overdracht van uw gegevens (art. 6 par. 1 sub a van de GDPR),
 • op grond van ons rechtmatig belang of het rechtmatig belang van een derde (art. 6 par. 1 sub f GDPR); hieronder vallen bijvoorbeeld gegevensoverdrachten in het kader van een cessie van vorderingen of aan kredietbeoordelaars ten behoeve van kredietbeoordeling en aan marketingpartners,
 • indien de overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (art. 6 par. 1 sub c van de GDPR).

Alle verbonden ondernemingen van de Mega Home Market-ondernemingsgroep en derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens doorgeven, mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden. Bovendien zijn zij verplicht om de gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze specificaties en de relevante gegevensbeschermingswetten.

In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in gebruik genomen en zijn gebonden aan onze instructies. Bovendien hebben wij contractueel het recht om de naleving van de desbetreffende contractuele en wettelijke voorschriften door de dienstverleners te controleren. De externe dienstverleners kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:

 • Dienstverleners voor de hosting, het beheer en het onderhoud van onze websites,
 • dienstverleners op het gebied van orderverwerking, in het bijzonder logistieke dienstverleners,
 • dienstverleners op het gebied van klantenservice,
 • banken en andere aanbieders van betaaldiensten, ook voor de verwerking van betalingen,
 • leveranciers voor e-mailnieuwsbrieven en leveranciers voor catalogi of andere direct mail,
 • dienstverleners op het gebied van marketing en webanalyse.

Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in zogenaamde ‘derde landen’, d.w.z. landen buiten de EU of de EER, waar niet zonder meer kan worden uitgegaan van een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat in de EU en waar we niet bevoegd zijn om gegevens door te geven op basis van een wettelijke verplichting, zorgen we ervoor dat het noodzakelijke adequate niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd in het betreffende derde land of met de ontvanger in het derde land. Dit kan met name het gevolg zijn van een zogenaamde ‘gelijkwaardigheidsbeschikking’ van de Europese Commissie, waarin een passend algemeen niveau van gegevensbescherming voor een bepaald derde land wordt vastgesteld. Bij wijze van alternatief kunnen we de gegevensoverdracht ook baseren op de zogenaamde ‘standaardclausules van de EU’ die met een ontvanger zijn overeengekomen of – in het geval van ontvangers in de VS – op de naleving van de beginselen van het zogenaamde ‘EU-US Privacy Shield’. Informatie over de deelnemers aan het Privacy Shield tussen de EU en de VS is te vinden op: www.privacyshield.gov/list; informatie over de modelcontractbepalingen van de EU vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=DE en informatie over de gelijkwaardigheidsbeschikkingen van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu. Wij zullen u op verzoek graag meer informatie geven over de juiste en passende garanties voor het handhaven van een passend niveau van gegevensbescherming.

In het kader van de financiering van de activiteiten van Piritex Bvba dragen wij vorderingen uit de koopovereenkomsten met u – onze klanten – gedeeltelijk over aan derden. In het kader van een dergelijke overdracht zullen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de identificatie van de betreffende vordering worden doorgegeven. De rechtsgrondslag voor de indiening van de gegevens is art. 6 par. 1 sub f van de GDPR (rechtmatig belang). De ontvangers verwerken de overgedragen gegevens op eigen verantwoordelijkheid en volgens de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. Voor u als klant verandert er niets in de verwerking van uw contract met ons. Mega Home Market blijft uw directe aanspreekpunt en heeft het recht om uw aankoopprijzen te aanvaarden.

2.5 Bewaarperiode en vernietiging van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw gegevens slechts zolang opslaan als nodig is voor het betreffende doel van verwerking. Wij slaan uw gegevens op voor contractverwerking tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele vrijwarings- en garantierechten. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de gegevens over de door het handels- en belastingrecht vereiste contractuele verhouding gedurende de wettelijk bepaalde termijnen. Voor deze periode (geregeld tien jaar vanaf het sluiten van de overeenkomst) worden de gegevens uitsluitend in het kader van een controle door de belastingdienst opnieuw verwerkt.Voor de verdere door ons nagestreefde doeleinden, gelieve de duur van de opslag op te maken uit de volgende regelingen.

 1. Gegevensverwerking voor het aanmaken van een klantaccount

Voor elke klant die zich op onze website registreert, stellen we een wachtwoordbeveiligde toegang in tot zijn opgeslagen inventarisgegevens (klantenaccount). Hier kunt u gegevens over uw bestellingen bekijken en uw adresgegevens, bankgegevens, de nieuwsbrief en andere instellingen beheren. Met de functie ‘Ingelogd blijven’ willen wij uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk maken. Met deze functie kunt u gebruik maken van onze diensten zonder telkens opnieuw in te hoeven loggen. Om veiligheidsredenen wordt u echter opnieuw gevraagd uw wachtwoord in te voeren, bijvoorbeeld als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of een bestelling wilt plaatsen. Wij raden u aan de functie ‘Ingelogd blijven’ niet te gebruiken als de computer door meerdere gebruikers wordt gebruikt. We willen er ook op wijzen dat de functie ‘Ingelogd blijven’ niet beschikbaar is als u een instelling gebruikt die opgeslagen cookies na elke sessie automatisch verwijdert.

Wij gebruiken uw gegevens die bij het openen van een klantaccount worden verzameld om orders te verwerken, door u bestelde aanvullende diensten te verlenen, betalingsmogelijkheden te bieden en eventuele terugbetalingen te verwerken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een klantaccount is art. 6, par. 1, b GDPR.

De in verband met het klantaccount verzamelde en opgeslagen gegevens wissen wij uiterlijk op het moment dat u zelf uw klantenaccount wist of wanneer u ons meedeelt dat uw klantaccount moet worden gewist. Vervroegde verwijdering van uw persoonsgegevens is echter niet mogelijk indien en voor zover de gegevens nog nodig zijn voor contractverwerking of indien wettelijke bepalingen ons verplichten tot verdere opslag.

 1. Gegevensverwerking voor het afhandelen van uw bestelling

Wanneer u producten koopt via onze webshop, hebben we uw naam, adres en betaalgegevens, e-mailadres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en om met u te kunnen communiceren. We gebruiken ook het e-mailadres voor uw identificatie (klantenlogin). U ontvangt ook uw bestelling en verzendbevestiging via uw e-mailadres. Wij verwerken uw gegevens voor de afhandeling van uw bestellingen, met inbegrip van eventuele latere retourzendingen en garantieclaims. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1 sub b van de GDPR (nakoming overeenkomst).

 1. Gegevensverwerking voor het opnemen van contact met ons en klantenservice

Er zijn verschillende manieren om contact met ons op te nemen. U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze klantenservice. Op onze website vindt u ook een contactformulier. In dit kader verzamelen wij uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw klant, bestel- en artikelnummer en alle andere informatie die u ons toestuurt. Tot slot kunt u contact met ons opnemen via onze live chat. Om uw verzoek in live chat te kunnen verwerken, hebben wij voor gegevensvergelijking de naam en het ordernummer nodig die zijn opgeslagen in de bestelling. Mega Home Market maakt gebruik van SnapEngage, een live chatdienst van SnapEngage, LLC (SnapEngage), die cookies gebruikt. Zie voor meer informatie de uitleg over SnapEngage in sectie 7 hieronder (cookies).

Wij gebruiken uw gegevens die aan ons zijn doorgegeven in verband met het leggen van contact uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1 sub b en f van de GDPR (uitvoering van de overeenkomst en rechtmatig belang bij de behandeling van onderzoeken en andere zaken). Uw gegevens worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt, tenzij verdere opslag nodig is voor een juiste reactie op uw verzoek (bijv. voor het verwerken van een klacht van een klant in het kader van een bestelling, zie sectie 4 (Gegevensverwerking voor het afhandelen van uw bestelling) hierboven).

 1. Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden

Naast het verwerken van uw gegevens voor het aanmaken van een klantaccount, het verwerken van uw bestellingen bij Mega Home Market en het verwerken van uw vragen en andere kwesties, gebruiken wij uw gegevens ook in overeenstemming met de volgende paragrafen om met u over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingcampagnes te communiceren en om producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn.

6.1 Nieuwsbrief

U kunt zich registreren op onze website om onze nieuwsbrief te ontvangen. De nieuwsbrief van Mega Home Market bevat nieuws, aanbiedingen en verdere informatie over de producten en diensten van Mega Home Market. De nieuwsbrief van Mega Home Market wordt verzonden op basis van uw toestemming conform art. 6 par. 1 sub a van de GDPR. Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw e-mailadres in het veld op onze website invullen. Wij sturen u dan een notificatie e-mail en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief (double opt-in) wenst te ontvangen door te klikken op een link in deze e-mail. Wij sturen u daarom pas een nieuwsbrief per e-mail als u vooraf uitdrukkelijk heeft bevestigd dat wij de nieuwsbriefdienst mogen activeren.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven te allen tijde met toekomstige inwerkingtreding intrekken. Hiervoor volstaat het een korte kennisgeving per e-mail te sturen naar het onder punt 11 vermelde e-mailadres. U vindt ook in elke nieuwsbrief een link om u af te melden. Uw gegevens worden bij het versturen van de nieuwsbrief opgeslagen zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

6.2 Productaanbevelingen per e-mail

Als u een overeenkomst met ons hebt gesloten, verwerken wij uw e-mailadres buiten uw specifieke toestemming om, om u regelmatig productaanbevelingen per e-mail te sturen. Op deze manier willen wij u voorzien van informatie over producten uit ons assortiment die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw recente aankopen bij ons. De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking is art. 6 par. 1 sub f van de GDPR. De verwerking van bestaande klantgegevens voor reclamedoeleinden moet als een rechtmatig belang worden beschouwd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor het verzenden van productaanbevelingen per e-mail. Hiervoor volstaat het een korte aanmaning per e-mail te sturen naar het onder punt 11 vermelde e-mailadres. U vindt ook een link om u af te melden in elke e-mail met productaanbevelingen.

6.3 Deelname aan wedstrijden, promoties en enquêtes

Wanneer u deelneemt aan wedstrijden, promoties en enquêtes van Mega Home Market, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de wedstrijden, promoties en enquêtes. Bij loterijen gebruiken we ook uw persoonlijke gegevens die we in dit kader van u ontvangen om u op de hoogte te stellen van een prijs. Voor wedstrijden en promoties vindt u meestal gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in de deelnamevoorwaarden voor de betreffende wedstrijd of promotie. De gegevens die in dit kader worden verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de uitvoering van de desbetreffende wedstrijd of promotie. Vervolgens worden ze gewist.

Als u deelneemt aan een enquête van Mega Home Market, verwerken wij uw gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en om onze dienstverlening en ons aanbod te verbeteren. Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van de enquête hebt verstrekt (naam, e-mailadres, uw antwoorden op de enquête) zijn louter vrijwillig en het gebruik van Mega Home Market is ook mogelijk als u niet aan enquêtes deelneemt. Een eventuele publicatie van enquêteresultaten vindt alleen anoniem plaats.

Wij bewaren uw in dit kader verwerkte gegevens zolang wij deze nodig hebben voor het bovengenoemde verwerkingsdoel. De rechtsgrondslag voor bovengenoemde gegevensverwerking is art. 6 par. 1 sub f van de GDPR (rechtmatig belang).

6.4 Recht op bezwaar

U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden voor elk betreffende communicatiekanaal afzonderlijk en met werking voor de toekomst. Dit kan door een bericht in tekstvorm (e-mail, fax, brief) te sturen naar de in punt 11 gespecificeerde contactgegevens.

 1. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit doen wij op basis van art. 6 par. 1 sub f van de GDPR (rechtmatig belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod). Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw eindapparaat en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor gegevensuitwisseling met ons systeem via uw browser. In principe zijn er twee verschillende soorten cookies, zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit en tijdelijke/permanente cookies, die voor langere tijd of voor onbepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons om onze webpagina’s en aanbiedingen voor u op de juiste manier vorm te geven en vergemakkelijkt uw gebruik, bijvoorbeeld door bepaalde ingevoerde gegevens zo op te slaan dat u ze niet voortdurend hoeft te herhalen.

Welke cookies gebruikt Mega Home Market?

De meeste cookies die wij gebruiken worden aan het einde van de browsersessie automatisch van uw eindapparaat verwijderd (vandaar sessiecookies). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om u uw winkelmandje op meerdere pagina’s aan te bieden. Daarnaast maken we ook gebruik van cookies die op uw eindapparaat blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en aan welke vermeldingen en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden opgeslagen op uw eindapparaat en zullen zichzelf na de opgegeven tijd verwijderen. Deze cookies dienen met name om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om op de site informatie weer te geven die specifiek op uw interesses is afgestemd.

Onsite targeting

Op de Mega Home Market-websites worden gegevens verzameld op basis van cookie-technologie om onze reclame en het volledige onlineaanbod te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar worden uitsluitend gebruikt voor een pseudonieme evaluatie van het gebruik van een website. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of speciale aanbiedingen en diensten aanbieden waarvan de inhoud gebaseerd is op de verkregen informatie in verband met de clickstream-analyse. Ons doel is om ons online aanbod zo aantrekkelijk mogelijk voor u te maken en u te presenteren met reclame die overeenkomt met uw interessegebieden.

Cookies van derden (zogenaamde third party-cookies)

Mega Home Market maakt gebruik van de diensten van reclamepartners die het internetaanbod en de websites voor u interessanter maken. Daarom worden cookies van partnerbedrijven ook op uw eindapparaat opgeslagen wanneer u de websites van Mega Home Market bezoekt. Dit zijn tijdelijke/permanente cookies die automatisch worden verwijderd na de opgegeven tijd (levensduur 1 maand tot 10 jaar). Deze verzamelen pseudonieme gegevens onder een gebruikers-ID. Deze omvat bijvoorbeeld gegevens over welke producten u heeft bekeken, of er iets is gekocht, welke producten zijn doorzocht, enzovoort. Sommige van onze reclamepartners verzamelen ook informatie over welke pagina’s u eerder hebt bezocht of in welke producten u geïnteresseerd was, bijvoorbeeld om u de reclame te kunnen tonen die het best bij uw interesses past.

Als u niet wilt dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen zoals beneden beschreven, zodat de instelling van cookies over het algemeen wordt voorkomen. Daarnaast bieden externe aanbieders ook de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het instellen van hun cookies en opt-out instellingen op hun websites aan. Meer informatie vindt u in de respectievelijke beschrijvingen van de onderstaande diensten.

Bing Ads

We gebruiken Conversion Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (Microsoft Bing Ads). Op onze website worden gegevens verzameld en opgeslagen, van waaruit met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze service stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen wanneer zij via advertenties van Bing Ads naar onze website komen. Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u onze website via een Microsoft Bing-advertentie heeft geopend. Wij en Microsoft kunnen dus herkennen dat iemand op onze advertentie heeft geklikt en naar onze website is omgeleid en een vooraf gedefinieerde doelpagina heeft bezocht. We zien alleen het totaal aantal gebruikers die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens zijn doorgestuurd. De verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar Microsoft-servers in de Verenigde Staten en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. Bovendien kan Microsoft mogelijk uw gebruik op meerdere elektronische apparaten volgen door cross-device tracking en kan daardoor gepersonaliseerde advertenties weergeven op of in Microsoft webpagina’s en apps. Microsoft is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).
Als u niet wilt deelnemen aan het Bing Ads-trackingproces, kunt u dit uitschakelen op https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=nl-NL. Ga voor meer informatie over de analytische diensten van Bing Ads naar de website van Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2). Nadere informatie over gegevensbescherming en de cookies die bij Microsoft Bing Ads worden gebruikt, is te vinden in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Microsoft (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2).

Dynamic Yield

Op onze website gebruiken we Dynamic Yield, een aanbevelingstool van Dynamic Yield Ltd, Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading Berkshire RG7 1NT, UK (Dynamic Yield). Met de aanbevelingstool Dynamic Yield wordt ons webaanbod geoptimaliseerd om uw websitebezoek te verbeteren met exact passende aanbevelingen en inhoud voor u. De inhoud die u eerder heeft geopend, wordt gebruikt om gelijkwaardige of thematisch gerelateerde producten of andere wellicht voor u relevante inhoud aan te bevelen. Dynamic Yield verzamelt gepseudonimiseerde informatie over uw gebruiksactiviteiten op onze website. Cookies worden alleen gebruikt om gepseudonimiseerde informatie onder een willekeurig gegenereerde ID (pseudoniem) op te slaan. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en evalueren van de hier beschreven gegevens onder de volgende link: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/. Hier vindt u ook meer informatie over gegevensbescherming en de traceertechnologie die Dynamic Yield gebruikt.

Jetlore

Wij maken gebruik van de webanalysedienst Jetlore van Jetlore Inc, 150 W Iowa Ave, Sunnyvale, CA 94086, USA (Jetlore). Jetlore maakt gebruik van traceertechnologieën zoals cookies, beacons, tags en scripts om gepseudonimiseerde kenmerken van de bezoekers van Mega Home Market-websites te identificeren. Deze gegevens worden bepaald via de webbrowser en kunnen gegevens omvatten zoals het IP-adres, het klantnummer, de datum en het tijdstip van de activiteit in de onlineshop Mega Home Market. Deze informatie wordt gebruikt om productaanbevelingen die relevant zijn voor klanten weer te geven in e-mails. Als u niet wilt dat Jetlore uw gegevens verzamelt, kunt u op het opt-outvakje klikken onder de volgende link: http://www.jetlore.com/opt-out. Ga voor meer informatie over Jetlore’s technologieën voor gegevensbescherming en -tracering naar: http://www.jetlore.com/privacy.

Ingenious

Wij gebruiken de traceertechnologie van Ingenious Technologies AG, Französische Straße 48, 10117 Berlijn, op onze websites om het verband te leggen tussen een klik van een gebruiker op een reclamemedium of een advertentie van een reclamemedium (touchpoint) en een actie van u (bijv. een aankoop in de onlineshop of een nieuwsbriefregistratie). Op elk touchpoint stuurt uw browser een HTTP-verzoek naar de server van Ingenious, die bepaalde informatie doorgeeft. Deze informatie omvat de URL van de website waarop de advertentie wordt geplaatst (referrer URL), de browseridentificatie (user agent) van het eindapparaat (inclusief informatie over het apparaattype en het besturingssysteem), het IP-adres van het eindapparaat (dit IP-adres wordt geanonimiseerd door Ingenious voordat het wordt opgeslagen), de HTTP-header (gegevenspakket wordt automatisch door uw browser verzonden met diverse technische informatie), het tijdstip van het verzoek en, indien het eerder op het eindapparaat is opgeslagen, de cookie met zijn volledige inhoud.

De traceertechnologie slaat cookies op uw eindapparaat op om acties te documenteren. De cookie slaat informatie op over de laatste touchpoints (d.w.z. wanneer een bepaald reclamemedium werd weergegeven of aangeklikt door een eindapparaat). Bovendien wordt een door Ingenious gegenereerde cookie-ID in de cookie opgeslagen. Voor deze cookie-ID slaat Ingenious gegevens op over de touchpoints en informatie over uw acties. De aan Ingenious en de cookies doorgegeven informatie heeft uitsluitend tot doel het succes van een reclamemedium en de daarbij behorende rekening correct te alloceren en wordt gerechtvaardigd door onze gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 par. 1 zin 1 sub f van de GDPR. Als u de hier beschreven verwerking van uw gegevens niet wilt, kunt u onder extra’s/internetopties uw browserinstellingen wijzigen en het opslaan van cookies in uw browser deactiveren. Meer informatie over de traceertechnologie en gegevensbescherming van Ingenious vindt u op https://www.ingenioustechnologies.com/privacy-policy/ .

affilinet / AWIN / tracdelight

Onze website maakt gebruik van diensten van de volgende bedrijven: a) affilinet part of awin GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland (affilinet), b) AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlijn, Duitsland (AWIN) en c) tracdelight GmbH, Arabellastraße 23, 81925 München (tracdelight). Cookies worden gecreëerd om onze reclamemaatregelen te optimaliseren. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om het succes van een reclamemedium van de verkooppartner correct toe te wijzen en de bijbehorende facturering in het kader van de serviceprovider. Persoonsgegevens worden niet verzameld; de cookies bevatten alleen informatie over wanneer er op een bepaald advertentiemedium is geklikt door een eindapparaat. Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit uitschakelen door uw browser hierop in te stellen. Meer informatie en de verklaringen inzake gegevensbescherming van de vermelde ondernemingen vindt u hier:

affilinet: https://www.affili.net/nl/footeritem/privacy
AWIN: https://www.awin.com/nl/juridisch
tracdelight: https://www.tracdelight.com/privacy

Emarsys

Wij maken gebruik van de diensten van Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Str. 10, D-80339 München (Emarsys) om online marketingmaatregelen te evalueren en te ondersteunen, in het bijzonder om de verspreiding van nieuwsbrieven te verwerken. Zo kunnen we bepalen hoe onze verstuurde nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt (bijvoorbeeld clicks op links in een nieuwsbrief) om het succes van bepaalde marketingmaatregelen vast te leggen en te meten. Deze informatie wordt in de vorm van pseudonieme gebruikersprofielen gebruikt om onze website en onze nieuwsbrief te verbeteren en bijbehorende marketingmaatregelen te treffen, in het bijzonder om aanbiedingen en informatie aan te passen aan de interesses en wensen van gebruikers. Hiervoor kunnen cookies op uw computer worden opgeslagen. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van de hier beschreven gegevens door op het opt-outvenster in de volgende link te klikken: http://www.scarabresearch.com/privacy/#optout. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die Emarsys gebruikt, vindt u op: http://www.scarabresearch.com/privacy/

Re-targeting

Op onze websites maken we ook gebruik van zogenaamde re-targetingstechnologieën. Wij gebruiken deze technologieën om onze website voor u interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in onze winkel en onze producten aan te spreken met reclame op de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigd dat de invoeging van gepersonaliseerde, interesse-gerelateerde reclame over het algemeen interessanter is voor internetgebruikers dan reclame die geen dergelijke persoonlijke verwijzing heeft. De opname van dit reclamemateriaal op de pagina’s van onze partners is gebaseerd op een cookie-technologie en een analyse van het eerdere gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig onder pseudoniem. Als u niet wilt dat deze cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw browser zoals beneden beschreven wijzigen, zodat de instelling van cookies over het algemeen wordt voorkomen. Daarnaast bieden de aanbieders van de re-targetingstechnologieën ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het instellen van uw cookies en bieden ze hiervoor opt-outinstellingen aan op hun websites. Meer informatie vindt u in de respectievelijke beschrijvingen van de onderstaande diensten.

Google AdWords

We gebruiken ook Google Conversion Tracking (bezoekactie-evaluatie) Google AdWords van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (Google AdWords). Google AdWords plaatst een cookie op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u een bepaalde pagina van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina bent omgeleid. Elke AdWords-klant (ook Mega Home Market) ontvangt een andere cookie. Cookies zijn daarom niet via de websites van AdWords-klanten te traceren. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken voor ons te genereren. Dit geeft aan hoeveel gebruikers op onze advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietrackingtag. Wij ontvangen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijke instellingen en bezwaren vindt u op de websites van Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl (‘Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken’), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl (‘Adverteren’), http://www.google.nl/settings/ads (‘Beheer van gegevens die Google gebruikt om u reclame te tonen’).

Facebook Pixel

We gebruiken de bezoekersactiepixel van Facebook, Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (Facebook Pixel) om online marketingmaatregelen te evalueren en te ondersteunen. Hiermee kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Hiervoor kunnen cookies op uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om het belang van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te begrijpen. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en persoonlijke gegevens van individuele gebruikers zijn niet zichtbaar voor ons. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Facebook kan deze informatie met uw Facebook-account verbinden en ook voor eigen promotionele doeleinden gebruiken, in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook: (https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy). Facebook Pixel kan via de volgende link worden gedeactiveerd door de ‘Facebook advertentie-instellingen’ te wijzigen: http://facebook.com/ads/settings.

Criteo

We gebruiken ook de webanalysetool Criteo van Criteo SA, 32 rue blanche, 75009 Parijs, Frankrijk (Criteo). Criteo gebruikt cookies om anonieme informatie over het surfgedrag van websitebezoekers te verzamelen en op te slaan voor marketingdoeleinden. Criteo gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren, zodat gerichte productaanbevelingen vervolgens kunnen worden weergegeven als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (de zogenaamde publishers). Deze gegevens mogen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze anonieme analyse van uw surfgedrag op de website van Criteo onder de link http://www.criteo.com/privacy/.

Web Analyse

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, maken we gebruik van onderstaande webanalysetools. Deze tools maken ook gebruik van cookie. U kunt het opslaan van deze cookies te allen tijde voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen zoals beneden beschreven, zodat het instellen van cookies over het algemeen wordt voorkomen. Daarnaast bieden de aanbieders van de webanalysetools ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het instellen van hun cookies en bieden ze opt-outinstellingen aan op hun websites. Meer informatie vindt u in de respectievelijke beschrijvingen van de onderstaande diensten.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google Analytics). Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee Google het gebruik van onze website kan analyseren. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000001L5AAI&status=Active). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van websites en het internet. Wij wijzen erop dat Google Analytics op onze websites is uitgebreid om anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP masking). Uw IP-adres wordt door Google alleen in verkorte vorm vastgelegd. Dit garandeert anonimisering en laat niet toe dat er conclusies worden getrokken over uw identiteit. In het geval van IP-anonimisering op onze websites wordt uw IP-adres al eerder door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkleind. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt Google verhinderen de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) te verzamelen en door Google te laten verwerken, door de browser-plugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy van Google Analytics naar https://www.google.com/analytics/terms/nl.htmlenhttps://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=nl&ref_topic=1008008.

DoubleClick by Google

DoubleClick by Google is een dienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google DoubleClick). Google DoubleClick maakt gebruik van cookies om voor u relevante advertenties te plaatsen. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke zijn opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites alleen in staat advertenties te plaatsen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee de garantie te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

U kunt het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de add-on die beschikbaar is onder de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt het gebruik van cookies door Google ook uitschakelen door https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl te bezoeken en op de knop ‘afmelden’ te klikken. Meer informatie over Google DoubleClick en het privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Cookies in verband met klantenservice 

SnapEngage

U kunt contact met ons opnemen via live chat op onze website. Wij gebruiken de software van SnapEngage, LLC, op 1722 14th St., Suite 105, Boulder, CO 80302, USA (SnapEngage). De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1, sub b en f van de GDPR  (uitvoering van de overeenkomst en rechtmatig belang bij de behandeling van aanvragen en andere kwesties). SnapEngage gebruikt pixels op onze website om het chatgebruik bij te houden en persoonlijke gesprekken in de vorm van een real-time chat op de website met u mogelijk te maken. Wanneer u de Live Chat gebruikt, worden gegevens overgebracht naar SnapEngage’s servers. SnapEngage beheert een aparte serverinfrastructuur in de VS en de EU en is onderworpen aan de Privacy Shield Agreement https:// www.privacyshield.gov/ . Ga voor meer informatie en het privacybeleid van SnapEngage naar https://de.snapengage.com/privacy-policy/ . Als u niet wilt dat SnapEngage uw gegevens verwerkt, maak dan geen gebruik van deze live chat service.

Aanpassing van cookie-instellingen

U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde aanpassen. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat het opslaan van cookies op uw eindapparaat over het algemeen wordt voorkomen of dat u telkens wordt gevraagd of u met het instellen van cookies akkoord gaat. Nadat de cookies zijn ingesteld, kunt u ze te allen tijde wissen. Hoe dit werkt, leest u in de helpfunctie van uw browser. Voor uitleg over de Safari, Firefox, Microsoft Internet Explorer en Google Chrome browsers, zie:

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor bereikmetings- en promotiedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerkreclameinitiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van het winkelmandje en het bestellen van producten alleen mogelijk is als u ons toestaat cookies in te stellen. Een algemene deactivering van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van onze website.

 1. App tracking

Nadat u onze Mega Home Market app heeft geïnstalleerd, analyseren wij anoniem uw gedrag in de Mega Home Market iOS en Android app met behulp van onderstaande technologieën. Als u dit niet wilt, kunt u de verzamelde gegevens verwijderen en uw apparaat-ID handmatig resetten om op interesse gebaseerde reclame op uw mobiele apparaten te voorkomen:

iOS:
Instellingen > Privacy > Reclame > Schakel ‘Geen ad tracking’ in
Instellingen > Privacy > Reclame > ‘Ad-ID resetten’

Android:
Instellingen > Google > Advertenties > ‘Gepersonaliseerde reclame deactiveren’
Instellingen > Google > Advertenties > ‘Reclame-ID resetten’

Adjust

De Mega Home Market app maakt gebruik van de app-analyse tool Adjust van adjust GmbH, Saarbrücker Straße 37A, 10405 Berlin (Adjust). Wanneer u de Mega Home Market app installeert, slaat Adjust de installatie- en gebeurtenisgegevens van uw iOS of Android app op. Dit stelt ons in staat om te begrijpen hoe onze gebruikers omgaan met onze apps. Het stelt ons ook in staat om onze mobiele reclamecampagnes te analyseren en te verbeteren. Voor deze analyse gebruikt Adjust de IDFA of Google Play Services ID, evenals uw geanonimiseerde IP- en MAC-adres. De gegevens worden aan één zijde geanonimiseerd, d.w.z. het is niet mogelijk u of uw mobiele apparaat te identificeren. Wij gebruiken deze tool op basis van art. 6 par. 1 sub f van de GDPR (rechtmatig belang van analyse en verbetering van onze mobiele reclamecampagnes). Als u geen tracking door Adjust wilt, kunt u dit zelf uitschakelen met behulp van de onderstaande URL’s:

iOS:
https://gdpr.adjust.com/gdpr_forget_device?app_token=m96meplrzetf&idfa=XXXXX&s2s=1;
aan het einde van de URL moet u de IDFA van uw mobiele apparaat plaatsen.
Om de IDFA te bepalen, kunt u de Adjust Insights App downloaden uit de Apple App Store.

Android:
https://gdpr.adjust.com/gdpr_forget_device?’app_token=svmmr7wbmj53&android_id=XXXXX&s2s=1; om de Google reclame-ID (‘Google Advertiser Identifier’) te krijgen, kunt u de Adjust Insights App downloaden in de Play Store of de instellingen van uw mobiele apparaat controleren: Instellingen > Google > Advertenties > Mijn reclame-ID
U kunt dit ook doen via de volgende URL: https://www.adjust.com/opt-out/.

Braze

We maken ook gebruik van de webanalysedienst Braze, een programma van Braze, Inc. 318 West 39th Street, New York, NY 10018, USA (Braze). De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1 sub f van de GDPR (interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod). Braze wordt gebruikt om het gebruik van onze apps te analyseren en om pushberichten te sturen naar de gebruikers van onze apps. Braze gebruikt een gepseudonimiseerde functie (zgn. ‘Pseudonym ID’) waarmee geanalyseerd kan worden hoe u onze apps gebruikt. De versie van het besturingssysteem dat u gebruikt, informatie over uw netwerkaanbieder, een landcode, apparaatgerelateerde informatie zoals ‘Android Advertising ID’ en ‘Advertising Identifier for iOS’ (voor het identificeren van mobiele apparaten van gebruikers), het gebruiksgedrag en het gebruikspatroon van onze diensten worden bepaald. Op geen enkel moment worden de door Braze vastgestelde gegevens gecombineerd met de gegevens op de drager van het pseudoniem. Namens ons gebruikt Braze deze informatie om het gebruik van onze apps te evalueren en hierover te rapporteren. Wij gebruiken deze informatie om – indien door u toegestaan – gerichte pushberichten te sturen naar gebruikers van onze apps met informatie over onze diensten of specifieke advertenties. De op basis van de pseudoniem-ID gegenereerde informatie over uw gebruik van onze apps wordt meestal overgebracht naar een Braze-server in de VS en daar opgeslagen. Braze verzekert de naleving van de vereisten van de EU modelcontractbepalingen. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Braze naar: https://www.braze.com/privacy/. Als u niet wilt dat Braze uw gegevens verwerkt, voert u de hierboven beschreven instellingen voor iOS en Adroid uit op uw eindapparaten.

Facebook SDK

In de Mega Home Market app gebruiken we de Facebook Software Development Kit (Facebook SDK) van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook SDK wordt gebruikt op basis van art. 6 par. 1 sub f van de GDPR. Ons legitieme interesse is het analyseren en optimaliseren van het advertentiesucces van reclamecampagnes voor mobiele apps die via Facebook worden gelanceerd, bijvoorbeeld door geen reclame voor een app weer te geven op de apparaten waarop deze al is geïnstalleerd. Facebook SDK laat ook diverse rapporten toe over de installatie van de app en het succes van de reclamecampagnes. Daarnaast kunnen individuele activiteiten (events) van de gebruiker binnen de app worden geanalyseerd om bijvoorbeeld de doelgroep voor reclamecampagnes nauwkeuriger en beter te definiëren. Het privacybeleid van Facebook is te vinden op: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy. Als u niet wilt dat Facebook SDK uw gegevens verwerkt, voert u op uw apparaten de hierboven beschreven instellingen voor iOS en Android uit.

Apteligent

De Mega Home Market app maakt gebruik van de Crittercism SDK van Apteligent, Inc, 501 2nd St, Suite 710 San Francisco, CA 94107, USA (Apteligent). De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 sub f van de GDPR (rechtmatig belang bij de analyse, optimalisatie en beveiliging van onze app). Met behulp van Apteligent analyseren we crashes in onze Mega Home Market app. Crash reporting dient de stabiliteit en continue verbetering van onze app. Het verzamelt informatie over het gebruikte apparaat en het gebruik van onze app (bijv. het tijdstempel, wanneer de app werd gelanceerd en wanneer de crash plaatsvond) die ons in staat stelt om problemen te diagnosticeren en op te lossen om het gebruik van de app nog gebruiksvriendelijker te maken. Voor meer informatie over Apteligent en het privacybeleid van Apteligent, bezoek: http://www.apteligent.com/white_paper/security-and-data-privacy/. Als u niet wilt dat Apteligent uw gegevens verwerkt, voer dan de hierboven beschreven instellingen voor iOS en Android in op uw apparaten.

 1. Veilige gegevensoverdracht en -beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden veilig versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantenlogin. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer). Daarnaast beschermen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, inzage, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

 1. Uw rechten 

10.1 Overzicht

U heeft tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie (art. 15 par. 1 en 2 van de GDPR),
 • Recht op correctie (art. 16 blz. 1 van de GDPR),
 • Recht op verwijdering (art. 17 van de GDPR),
 • Recht op beperking van verwerking (art. 18 van de GDPR),
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 van de GDPR).

10.2 Recht op beroep bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

10.3 Recht van bezwaar

Op grond van art. 21 par. 1 van de GDPR kan tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden gemaakt om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene.

Bovenstaand algemeen bezwaarrecht is van toepassing op alle in deze privacyverklaring omschreven verwerkingsdoeleinden, die worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 sub f van de GDPR. Wij zijn alleen verplicht een dergelijk algemeen bezwaar in te voeren als u ons redenen van groot belang geeft (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid).

Indien uw gegevens voor directe reclamedoeleinden worden gebruikt, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken op grond van art. 21 par. 2 van de GDPR.

 1. Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat uw vragen met betrekking tot gegevensbescherming betrouwbaar en zo snel mogelijk worden verwerkt, verzoeken wij u uw vraag per e-mail of per post te sturen, waarbij u zich duidelijk dient te identificeren:

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Piritex Bvba
Mega Home Market
Polostraat 35
2660 Antwerpen
Belgie
Telefoon: +32 (0)3 677 26 68
E-mail: info@megahomemarket.com
Webseite: www.megahomemarket.com

U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de gebruikelijke functies van uw browser (meestal ‘Bestand’ -> ’Opslaan als’). U kunt dit document ook downloaden en opslaan in pdf-formaat. Om het pdf-bestand te openen heeft u het gratis programma Adobe Reader (www.adobe.nl) of vergelijkbare programma’s die het pdf-formaat ondersteunen nodig.

 1. Aanpassing van de verklaring gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd bij te werken. Updates van dit privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst. Wijzigingen zijn van toepassing zodra deze op onze website zijn gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Stand: 1 maart 2020